documenten
onderwerpen zeeuwskenniscentrum 

Het actief engagement of de actieve betrokkenheid van individuele burgers op één of meerdere maatschappelijke domeinen (politiek, sociaal, cultureel en economisch). Deze vorm van burgerschap hangt samen met de rechten en plichten van iedere burger en/of de activiteiten waarmee burgers het deel uitmaken van een gemeenschap demonstreren.

Actief burgerschap behelst het (leren) deelnemen aan en verantwoordelijkheid dragen voor de publieke zaak. Actief burgerschap ontstaat in de wisselwerking tussen burgers en de institutionele omgeving. Het vereist van burgers dat ze competenties ontwikkelen om die verantwoordelijkheid te kunnen nemen en dragen, en het vereist van instituties dat zij burgers daartoe uitnodigen, ondersteunen en toerusten. Bevordering van actief burgerschap heeft daarom twee hoofdpijlers: competentieontwikkeling en toerusting. Onderzoek naar bevordering van actief burgerschap vereist zodoende de combinatie van een sociaal-pedagogisch perspectief (betreffende competentieontwikkeling) en een sociologisch perspectief (betreffende toerusting door instellingen en organisaties). Actief burgerschap is te onderscheiden in vier dimensies, die betrekking hebben op achtereenvolgens de basiscompetenties, activiteiten, werkwijzen en oriëntatie van actieve burgers.

Emancipatie: Actieve burgers beschikken over/ ontwikkelen een minimaal niveau van maatschappelijke kennis, mondigheid, (zelf)respect en communicatief vermogen.
Vormgeving en onderhoud van maatschappelijke verbanden: Actieve burgers onderhouden relaties tussen individuen en groepen, of tussen individuen en groepen en de gebouwde omgeving en geven daarmee vorm aan maatschappelijke verbanden. Zij geven vorm aan sociale samenhang en solidariteit.
Deelname aan deliberatie en/of maatschappelijk onderhoud: Actieve burgers onderhouden maatschappelijke verbanden door met elkaar en anderen (bijv. organisaties of overheden) in de publieke ruimte in dialoog te treden, of door zorg- of onderhoudstaken op zich te nemen.
Oriëntatie op algemeen belang: Actieve burgers zijn primair gericht op het publieke belang, in de publieke ruimte.

Bron: Evelien Tonkens: Bijzonder hoogleraar Actief Burgerschap aan de afdeling Sociologie van de Universiteit van Amsterdam Hier kunt u dit artikel verer lezen.

 

    Documenten - Klik op de thumbnail van het document
 SCOOP Wetenschappelijke Raad Regeringsbeleid   Wetenschappelijke Raad Regeringsbeleid   Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling Raad voor het Openbaar Bestuur 
     
 Platform31  LVKK